خدادای بررسی شکایات مردمی را مهمترین مساله بازرسی و نظارت دانست .