سومین جلسه تجدید ممیزی شهر باقرشهر با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد