آگهی مناقصه عمومی

0 129

شهرداری باقرشهر به استناد مجوز شماره ۱۴۰۰/۰۱/۴۹۰۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ جانشین محترم شورای اسلامی باقرشهر در نظر دارد عملیات عمرانی به شرح ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت میشود جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.irمراجعه نمایند

مهلت زمانی دریافت اسناد: از ساعت ۱۰روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ لغایت ساعت ۱۹ روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۱۹

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات : از ساعت ۱۹ روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ لغایت ساعت ۱۰ روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف : جاده قدیم  تهران- روبروی شهرسنگ- شهرداری باقرشهر -امور مالی – واحد اامور قراردادها و شماره تماس ۵۵۲۰۳۷۱۰ داخلی ۳۲۵ تماس حاصل نمایید.

۱- پروژه ترمیم نوار حفاری معابر سطح شهر – برآورد ریالی ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال – مبلغ سپرده ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال – رتبه شرکت ( راه و باند) شماره مناقصه ۲۰۰۱۰۹۰۵۹۲۰۰۰۰۰۵

۲- پروژه خشکه چینی و مرمت پیاده روهای سطح شهر – برآورد ریالی ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال- مبلغ سپرده ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال -رتبه شرکت (ابنیه) -شماره مناقصه ۲۰۰۱۰۹۰۵۹۲۰۰۰۰۰۶

۳- پروژه هدایت آبهای سطحی سطح شهر- برآورد ریالی ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال – مبلغ سپرده ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال – رتبه شرکت ( راه و باند ) شماره مناقصه ۲۰۰۱۰۹۰۵۹۲۰۰۰۰۰۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.