آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری باقرشهر

شهرداری باقرشهر به استناد مجوز شماره 1401/1/67585-1401/12/16جانشین محترم شورای اسلامی باقرشهر در نظر دارد پروژه راه اندازی و ارتقاء پایش تصویری سطح شهر ( فاز 3) را به شرکت هایی که که دارای پروانه فعالیت ( افتا ) و گواهینامه شورای عالی انفورماتیک و همچنین گواهینامه عضویت در اتحادیه شرکت های حفاظت الکترونیک و گواهینامه معتبر صلاحیت ایمنی پیمانکاران (  HSE) می باشند، واگذار نماید  . لذا ا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir با شماره مناقصه 2002090592000014 مراجعه نمایند.

مهلت زمانی دریافت اسناد : از روز یکشنبه 1402/08/28لغایت روزشنبه  1402/09/04

مهلت  زمانی  ارائه پیشنهاد : از ساعت 15 روز شنبه  1402/09/04 لغایت ساعت 19 روز چهار شنبه 1402/09/15

زمان بازگشایی پیشنهادها از طریق سامانه: روز پنج شنبه مورخ 1402/09/16

آدرس شهرداری باقرشهر در خصوص ارائه  ضمانت نامه بانکی تا قبل از زمان باز گشایی – باقرشهر  روبروی شهرسنگ شهرداری باقرشهر امورمالی- واحد امور قراردادها می باشد   شماره تماس 13-552037010 داخلی 325      

                                                                                             مرتضی همتی– شهردار باقرشهر  

زمان انتشار آگهی : 1402/08/28

آگهی مناقصه عمومی شهرداری باقرشهر

شهرداری باقرشهر به استناد مجوز شماره 1402/1/44887 مورخه 1402/08/13 جانشین محترم شورای اسلامی باقرشهر در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی تا سقف 65 نفر از طریق شرکتهای دارای صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی ، اقدام نماید . لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند .

مهلت زمانی دریافت اسناد : از ساعت 10صبح روز دو شنبه 1402/09/06 لغایت ساعت 15 روز شنبه   1402/09/11

مهلت  زمانی  ارائه پیشنهاد : از ساعت 15 روز شنبه 1402/09/11لغایت ساعت 19 روز سه شنبه  1402/09/21

زمان بازگشایی از طریق سامانه  : چهارشنبه مورخ  1402/09/22

آدرس وشماره تماس شهرداری باقرشهر جهت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه ضمانت نامه بانکی تا قبل از تاریخ بازگشایی: جاده قدیم تهران قم روبروی شهرسنگ –ساختمان مرکزی شهرداری باقرشهر امورمالی واحد امور قراردادها و شماره تماس 55203710 داخلی 325

                                                                                                         مرتضی همتی - شهردار باقرشهر   

چاپ نوبت اول:1402/08/29

چاپ نوبت دوم:1402/09/06

آگهی تجدید مزایده عمومی شهرداری باقرشهر
شهرداری باقرشهر به استناد مجوز شماره 1402/1/16660-1402/04/01 جانشین محترم شورای اسلامی باقرشهر در نظر دارد املاک ذیل را به مدت یکسال از طریق سامانه  به  اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت اجاره واگذار نماید . لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت میشود پس از بازدید از واحد تجاری ، از تاریخ 1402/09/06جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir   با شماره ستاد 5002090592000011 مراجعه نمایند . بدیهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی وکارشناسی  بر عهده برندگان مزایده می باشد .دریافت اسناد از سامانه از تاریخ 1402/09/06 لغایت 1402/09/11 و تاریخ بارگزاری اسناد در سامانه  تا ساعت 19  روز سه شنبه مورخه 1402/09/21 و اسناد در تاریخ 1402/09/22 ساعت 13 بازگشایی خواهد شد.

                                                                                            مرتضی همتی –شهردار باقرشهر
تاریخ چاپ آگهی:   1402/09/06
​​​​

آگهی مناقصه عمومی شهرداری باقرشهر

شهرداری باقرشهر به استناد مجوز شماره 1402/1/36978مورخه 1402/07/05جانشین محترم شورای اسلامی باقرشهر در نظر دارد عملیات پروژه های عمرانی به شرح ذیل را به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار نماید . لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند .

مهلت زمانی دریافت اسناد : از ساعت 10صبح روز یک شنبه 1402/09/12لغایت ساعت 19 روز شنبه   1402/09/16

مهلت  زمانی  ارائه پیشنهاد : از ساعت 19 روز پنج شنبه 1402/09/16 لغایت ساعت 10 روز دوشنبه  1402/09/27

زمان بازگشایی از طریق سامانه  : ساعت 13 روز دوشنبه مورخ  1402/09/27

آدرس وشماره تماس شهرداری باقرشهر جهت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه ضمانت نامه بانکی تا قبل از تاریخ بازگشایی: جاده قدیم تهران قم روبروی شهرسنگ –ساختمان مرکزی شهرداری باقرشهر امورمالی واحد امور قراردادها و شماره تماس 55203710 داخلی 325

                                                                                                         مرتضی همتی - شهردار باقرشهر   

چاپ نوبت اول:1402/09/05

چاپ نوبت دوم:1402/09/12

​​​​​​​


​​​​​​​

​​​​​​​