​​مناقصه و مزایده

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری باقرشهر، وفق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تمامی آگهی های مناقصات و مزایده های شهرداری باقرشهر به صورت شفاف در این بخش منتشر می شود.​​​​​​​

آگهی تجدید مناقصه عمومی راه اندازی و ارتقای پایش تصویری سطح شهر

دریافت اسناد

تاریخ ارائه پیشنهاد: ۱۴۰۲/09/04​​​​​​​

تاریخ پایان ارائه پیشنهاد: ۱۴۰۲/09/15

مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/08/28

زمان بازگشایی پیشنهادها : ۱۴۰۲/09/16

آگهی مناقصه عمومی جهت تامین نیروی انسانی

دریافت اسناد

زمان بازگشایی پیشنهادها : ۱۴۰۲/09/22

مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/09/06

تاریخ ارائه پیشنهاد: ۱۴۰۲/09/11​​​​​​​

تاریخ پایان ارائه پیشنهاد: ۱۴۰۲/09/21