مشاهده برخی از پروژه ها و طرح های عمرانی که در باقر شهر در حال تکمیل و اجرا شدن می باشند