جانمایی و نصب زیر مخزنی های بتنی مخازن زباله در معابر باقرشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، با توجه به اینکه تعدادی از مخازن سطح شهر به دلیل عدم وجود زیر مخزنی در سطح معابر شهری قرار دارند، معاونت خدمات شهری شهرداری باقرشهر نسبت به جانمایی و نصب تعدادی زير مخزني بتني جهت این مخازن زباله در سطح شهر اقدام نموده است.

شهروند گرامی نگهداری از مبلمان و تأسیسات شهری وظیفه همه شهروندان است ، نسبت به اموال عمومی بی تفاوت نباشیم.