كاشت گل های فصلی در بوستانهای و فلاورباکسهای سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، با هدف زیبا سازی محیط های شهری و معابر سطح شهر، عملیات کاشت گلهای فصلی در فلاور باکسهای بلوارها ، بوستانها و میادین سطح شهر توسط اداره فضای سبز شهرداری باقرشهرانجام شد.