با حکم شهردار باقرشهر؛ زمانی نژاد رئيس حوزه شهردار شد

شهردار باقرشهر با صدور حکمی مسعود زمانی نژاد را به سمت مدیر حوزه شهردار منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر؛ بر اساس حکم انتصاب صادره از سوی مرتضی همتی شهردار باقرشهر، مسعود زمانی نژاد به عنوان رئيس حوزه شهردار منصوب شد.