برگزاری جلسه کارشناسان فنی و مهندسی اجرای طرح بلوار سفیر امید(جاده شرکت گاز) 

به گزارش روابط عمومی شهرداری باقرشهر، جلسه کارشناسان فنی و مهندسی شرکت های مستقر در شهرک انرژی و شهرداری باقرشهر جهت اجرا و احداث طرح بلوار سفیرامید در سالن جلسات شهرداری باقرشهر برگزار شد.

در این جلسه کارشناسان و مهندسین فنی شرکتهای فوق به بررسی و ارزیابی نظرات و پیشنهادات در خصوص چگونگی اجرا و احداث طرح شرکت مشاور بلوار سفیر امید(جاده شرکت گاز) پرداختند.