نفرات برتر مسابقات کیک بوکسینگ بانوان قهرمانی جام "جوان پهلوان"باقرشهر رده سنی «نوجوانان» 

  

وزن 36- کیلوگرم:  
مقام اول: یلدا همراهی 
وزن 38- کیلوگرم:  
مقام اول: عسل محمدی 
وزن 42- کیلوگرم:  
مقام اول: هستی حیدریان 
وزن 44- کیلوگرم:  
مقام اول: ثنا مختارپور 
وزن 46- کیلوگرم:  
مقام اول: مهیا حسین زاده 
مقام دوم: یلدا حبیبیان 
وزن 48- کیلوگرم:  
مقام اول: آیسان مرسلی 
مقام دوم: المیرا احمدی 
 وزن 50- کیلوگرم:  
مقام اول: دینا نیک زاده 
مقام دوم: رومینا احمدی 
وزن 52- کیلوگرم:  
مقام اول: صبا سلیمانیان 
مقام دوم: ساره حبیبی 
وزن 54- کیلوگرم:  
مقام اول: حنانه سنگانی 
مقام دوم: سودا آقایی 
مقام سوم مشترک: ستایش چزانی 

وزن 58- کیلوگرم:  
مقام اول: کیمیا بختیاری فر 
مقام دوم: نازنین دهقان 
وزن 60- کیلوگرم:  
مقام اول: مینا نصیرزاده 
مقام دوم: زینب نوروزی  
وزن 63- کیلوگرم:  
مقام اول: فاطمه طاهری 
مقام دوم: الیسا معصومی 
وزن 66- کیلوگرم:  
مقام اول: پرند درزی 
مقام دوم: آتنا حسینی  
وزن 69- کیلوگرم:  
مقام اول: دینا کچویی 
مقام دوم: ماهک نصراللهی 
مقام سوم مشترک: هانیه گودرزی 
وزن 72- کیلوگرم:  
مقام اول: هلیا سلمانی 
وزن 75- کیلوگرم:  
مقام اول: کیانا معصومی 
مقام دوم: اسما محمدی  
وزن 75+ کیلوگرم:  
مقام اول: رومینا دشتی 
مقام دوم: نرگس غفوری 
مقام سوم مشترک: دنیا موحدی