برخورد شهرداری باقرشهر با ساخت و ساز غیرمجاز در روز انتخابات

تخریب و اعمال مقررات با ساخت و ساز غیر مجازی که در روز انتخابات  با توجه به زمان و شرایط سودجویی کرده بود.
برخورد قاطعانه با ساخت و سازهای غیر مجاز تحت هر شرایطی انجام می شود.

شهروندان  محترم در صورت مشاهده تخلفات ساختمانی با شهرداری تماس بگیرند.