عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر

عملیات لکه گیری آسفالت خیابان های سطح شهردر راستای تسهیل عبور و مرور شهروندان و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر در حال انجام است.