گزارش تصویری ستاد استقبال از بهار شهرداری باقرشهر

پاکسازی زمین های خالی کوی ارغوان و خیابان جهاد

طرح طعمه گذاری حیوانات موذی سطح شهر 

شستشوی جداول سطح شهر

رنگ آمیزی جایگاه قرارگیری سطل های زباله 

رنگ آمیزی مبلمان پارکی و شهری