عملیات بلو کاژ چینی بولوار سفیر امید

عملیات بلوکاژ چینی با قلوه سنگ و بتن برای همسطح سازی و زیرسازی بولوار سفیرِ امید قبل از عملیات آسفالت

نوشته های اخیر

دسته بندی ها