بازدید شهردار باقرشهر از نحوه اجرای پروژه ی عمرانی

بازدید شهردار باقرشهر از نحوه اجرای پروژه ی عمرانی بولوار سفیرامید

بازدید از عملیات جدول گذاری خیابان شهدای وطن 

بازدید میدانی  از نحوه اجرای پروژه بهسازی خیابان اصلی شهرسنگ

نوشته های اخیر

دسته بندی ها