تقدیر و تشکر پرسنل و مراجعه کنندگان مرکز خانواده عطر نرگس از شهردار باقرشهر

شهردار محترم باقرشهر
جناب آقای همتی بدینوسیله از زحمات بی بدیل حضرتعالی جهت بازسازی و زیباسازی مرکز خانواده عطر نرگس کمال تقدیر و تشکر را داریم.
توفیق روز افزون برای شما از خداوند منان خواستاریم.


از طرف پرسنل و مراجعه کنندگان مرکز خانواده عطر نرگس

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها