نصب و رنگ آمیزی سرعت گیرهای آسفالتی در جاده سفیر امید

با توجه به آسفالت ادامه بلوار سفیر امید(جاده شرکت گاز) و احساس نیاز به تامین امنیت جاده ای با هدف افزایش رضایتمندی شهروندان و کاهش سوانح رانندگی و حوادث ناگوار و تلخ برای شهروندان، شهرداری باقرشهر در چندین محل از نقاط حادثه خیز، اقدام به احداث و رنگ آمیزی سرعتگیرهای آسفالتی استاندارد نموده است.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها