گزارش تصویری/ پای کار مردم/ در مسیر خدمت

پاکسازی سایت اسکان اضطراری از علفهای هرز و نخاله های ساختمانی که توسط افراد سودجو در محل تخلیه شده بود با همکاری واحدهای مدیریت بحران، فضای سبز و موتوری شهرداری باقرشهر

جرای عملیات جدولگذاری بلوار 35 متری انرژی به منظور احداث فاز یک خیابان انرژی و هدایت آبهای سطحی مسیر

بتن ریزی پیاده رو رمپ ضلع شرقی پل روگذر شهید جعفر زادگان

حضور شهردار باقرشهر در محل اجرای پروژه پل رو گذر شهید جعفرزادگان
بخش شمالی ضلع شرقی در حال نصب 

روکش آسفالت پروژه اصلاح هندسی تقاطع شهید رجایی و خیابان فلسطین

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها