گزارش تصویری/ پای کار مردم/ در مسیر خدمت

کاشت گل‌های فصلی توسط شهرداری باقرشهر 

تراش آسفالت خیابان شهرسنگ در حال اجراست 

 

امروز در طرح نگهداشت شهری باقرشهر صورت گرفت:

اهم خدمات ارائه شده در نگهداشت شهری باقرشهر عبارت است از: 

۱- تخلیه نخاله های روبروی مسجد ولیعصر،حسینیه امام زمان و حسینیه انتهای کوچه دهم ۲۲بهمن با همکاری واحد تقلبه و موتوری 

۲- اجرای طرح طعمه گذرای جهت از بین بردن حیوانات موذی این طرح در خیابان ششم ۲۲بهمن 

۳- شستشوی نهر روباز و کنار جدول و پیاده روی خیابان های یازدهم و دوازدهم و انتهای دهم ۲۲بهمن