سخنان شهردار باقرشهر در گفتگو با رسانه ها در حاشیه هجدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی استان تهران